Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 2LS Helmond

Tenaamstelling
2LS Helmond, gevestigd aan de Kanaaldijk NO 106, 5702NW te Helmond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17284506, hierna te noemen 2LS.

Artikel 1: Definities
1.1 2LS is een website met webwinkel gericht op (gepersonaliseerde) decoratie en presentatie producten en aanverwante artikelen en toebehoren. De website kan bezocht worden via www.2LS.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.2LS.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 2LS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 2LS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de order van een klant door 2LS. 2LS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit met opgaaf van reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Verzendkosten van bestellingen die bezorgd worden, worden separaat vermeld in de bestelling. Voordat de klant de bestelling definitief afrond zijn de verzendkosten separaat en zichtbaar in het orderoverzicht getoond .

4.3 2LS kan niet gehouden worden aan foutieve prijsvermeldingen bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een bestelling gedaan is op basis van foutieve vermelde prijzen stelt 2LS de klant hiervan tijdig op de hoogte. Bij het vervolgens niet akkoord van de juiste prijzen kan de klant de bestelling zonder verdere opgaaf van reden annuleren.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Tijdens  het plaatsen van een bestelling kan de klant kiezen voor betaling via:
– iDeal overboeking
– Overmaken via bank/giro. (De factuur wordt voorafgaand aan levering naar het in de bestelling opgegeven e-mailadres verzonden).
– Contant of per pin bij afhaling. (Alleen mogelijk indien de klant de bestelling komt afhalen).

Artikel 6. Levering
6.1 2LS streeft ernaar om bestellingen van standaard artikelen binnen 5 werkdagen af te leveren. Hiertoe kan 2LS echter niet verplicht zijn.
Indien overgekomen is dat er op basis van vooruitbetaling geleverd wordt (bijvoorbeeld bij  maatwerk producten) geldt dat bovengenoemde levertijd pas ingaat na ontvangst van de betaling.

6.2  Bij maatwerkproducten kan de levertijd langer zijn dan de in het vorig artikel genoemde 5 werkdagen. 2LS zal de klant hierover informeren middels de bevestiging van de bestelling, danwel  specifiek vermeld in geval van een prijsopgaaf.

6.3 De op de website aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

6.4 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via info@2LS.nl of telefonisch: 0492-347289.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan 2LS verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij 2LS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen  al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

8.3 Het is verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 2LS, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

8.4 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van 2LS. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2LS.

Artikel 9. Retourneren van artikelen
9.1 Letters zijn altijd maatwerk en kunnen derhalve niet geretourneerd worden. Standaard zuilen kunnen eventueel wel geretourneerd worden echter onder de volgende voorwaarden:
– Binnen 5 werkdagen na ontvangst stuurt de klant 2LS een e-mail met het verzoek tot retourneren.
– De klant regelt het transport of komt de zuil zelf brengen. Portokosten zijn voor rekening klant.
– De zuil dient ongebruikt, onbeschadigd en weer in de originele verpakking aangeboden te worden.
– Na ontvangst van de zuil wordt deze gecontroleerd en bevestigen we de ontvangst bij ons.
– Na correct ontvangst wordt 85% van het zuilbedrag op een door de klant opgegeven rekeningnummer binnen 3 dagen teruggestort.

9.2 Bij in achtneming van de geldende voorwaarden tot retourneren en in geval dat omruiling niet ter sprake is, zal 2LS 85% van het orderbedrag exclusief bezorgkosten binnen 7 dagen terugstorten op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 10. Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen 2LS en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Overmacht
11.1 2LS heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat 2LS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Privacy
12.1 2LS respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. 2LS zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. 2LS zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.

2LS Helmond
Postadres: Kanaaldijk NO 106 – 5702 NW – Helmond
Werkplaatsaders: Breedijk 13 Hal B – 5705 CJ – Helmond

T : +31 (0)492 347 289
E : info@2LS.nl
W : www.2LS.nl